Phòng Quản trị thư viện tích hợp
  • Công tác tham mưu, tư vấn lĩnh vực thông tin, thư viện;
  • Quản lý và bảo đảm truy cập thông suốt nguồn cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số của đơn vị. Tổ chức kho sách và bảo quản tài liệu;
  • Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài ĐHTN;
  • Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ bạn đọc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên của đơn vị, cung cấp thông tin theo yêu cầu của người sử dụng;
  • Sản xuất (số hóa), khai thác các nguồn dữ liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu thông tin của các đơn vị, cá nhân bên trong và ngoài ĐHTN. Tham gia xây dựng và phát triển học liệu phục vụ đào tạo E-Learning;
  • Phối hợp với các Ban, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trong công tác bổ sung, phát triển và chia sẻ nguồn học liệu;
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về thông tin – thư viện trong và ngoài đơn vị;
  • Tham gia xây dựng, triển khai, thẩm định các dự án, đề án, hợp tác quốc tế về thư viện.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1

Lê Văn Nam

Trưởng phòng  lvnam (a)tnu.edu.vn
2

Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòng nhnam(a)tnu.edu.vn
3

Nguyễn Thị Thu Lan

Thư viện viên nttlan(a)tnu.edu.vn
4

Đào Thị Thanh Hòa

Thư viện viên dtthoa(a)tnu.edu.vn
5

Vi Thị Bích Lan

Chuyên viên vtblan(a)tnu.edu.vn
       
6

Phùng Ngọc Sáng

Chuyên viên pnsang(a)tnu.edu.vn
7

Phạm Trần Dương

Chuyên viên ptduong(a)tnu.edu.vn
8

Nguyễn Thị Hảo

Chuyên viên nthao(a)tnu.edu.vn
9

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thư viện viên nthngoc(a)tnu.edu.vn
10

Vi Thị Biên

Chuyên viên vtbien(a)tnu.edu.vn
11

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên nthai(a)tnu.edu.vn
12

Ngô Thanh Thủy

Chuyên viên ntthuy(a)tnu.edu.vn
       
13

Nông Thị Bích Ngọc

Thư viện viên ntbngoc(a)tnu.edu.vn
14

Bùi Thị Sinh

Thư viện viên btsinh(a)tnu.edu.vn
15

Lương Phạm Tuyên

Cán sự lptuyen(a)tnu.edu.vn
       
16

Phùng Thị Lan Hương

Chuyên viên ptlhuong(a)tnu.edu.vn
17

Vũ Thế Dũng

Chuyên viên vtdung(a)tnu.edu.vn
18

Trần Thị Thanh Bắc

Chuyên viên tttbac(a)tnu.edu.vn
19

Lê Thị Phương Thanh

Thư viên viên ltpthanh(a)tnu.edu.vn
20

Bùi Xuân Hiếu

Chuyên viên bxhieu(a)tnu.edu.vn
21

Nguyễn Ngọc Trường

Cán sự nntruong(a)tnu.edu.vn
22

Nguyễn Thị Ngoan

Chuyên viên ntngoan (a)tnu.edu.vn
23

Lê Thái Hào

Chuyên viên lthoa(a)tnu.edu.vn

 

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.