Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương chủ biên. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia , 2015. - 270 tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.- - ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I .
Thông tin tài liệu
Giá tiền 85000
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 352.3/ GIA
Nhan đề tài liệu Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương chủ biên
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Chính trị Quốc gia , 2015
Mô tả vật lý 270 tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I
Tóm tắt / chú giải Trình bày những vấn đề lý luận về giao tiếp; kĩ năng giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kỹ năng giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam
Chủ đề Cán bộ lãnh đạo Kỹ năng giao tiếp
Từ khóa Hệ thống chính trị
Từ khóa Kỹ năng giao tiếp
Tác giả bổ sung Nguyễn, Bá Dương
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuCK.0000074067 Chờ phân bổ

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: