Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Loại tài liệu: Sách
Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu / Nguyễn Xuân Thông biên soạn. - In lần thứ 6. - Hà Nội: Thanh niên , 2012. - 163 tr. : 19 cm.
Thông tin tài liệu
Giá tiền 34500
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 335.4346/ THO
Nhan đề tài liệu Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu / Nguyễn Xuân Thông biên soạn
Lần xuất bản In lần thứ 6
Xuất bản, phát hành Hà Nội: Thanh niên , 2012
Mô tả vật lý 163 tr. : 19 cm.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Tên người Hồ, Chí Minh
Ký hiệu kho CK
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoCK.0000068760 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000068761 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Chuyên KhảoCK.0000068763 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: